Welkom in de module echtscheiding

Download .pdf, .docx, .epub, .txt
Did you like this example?

Als mensen elkaar het ja-woord geven is dat in principe een verbintenis voor het leven. De trouwbelofte zegt het ook. “Verklaart u… aan te nemen tot uw wettige echtgenoot …en belooft u getrouw alle plichten te zullen vervullen, die door de Wet aan de huwelijkse staat worden verbonden? Wat is daarop uw antwoord?” Na twee keer een ja verklaart de ambtenaar dat het huwelijkskoppel door de echt aan elkaar zijn verbonden.

Don’t waste time! Our writers will create an original "Welkom in de module echtscheiding" essay for you whith a 15% discount.

Create order

Het huwelijk is een feit. Toch kan tegenspoed, in wat voor vorm dan ook, ervoor zorgen dat een echtpaar het huwelijk wil ontbinden door te scheiden. Een scheiding heeft naast emotionele consequenties ook financiële gevolgen. Met het bestuderen van deze module, breng je een verdieping aan van je kennis over echtscheidingen en de financiële gevolgen.

Het bestuderen van deze module neemt ongeveer 6 uren in beslag.

LearnCare Academy wenst je veel plezier bij het leren.

Inleiding

In deze module krijg je aan de hand van korte stukjes theorie en voorbeelden een verdieping over scheiden en beëindiging van andere verbintenissen. Deze module is verdeeld in twee delen: een algemeen deel en een financieel deel.

Deel 1

In deel 1 bespreken we het gehele proces van scheiden. Hierdoor krijg je breder zicht op wat er tijdens een scheiding op iemand afkomt of wat er nog gaat komen. Dit stelt je in staat om goed beeld te krijgen van de situatie op dat moment en het vervolgproces dat nog gaat komen. Dit maakt het gemakkelijker om je te verplaatsen de situatie van de klant.

Deel 2

In deel 2 bespreken we de financiële gevolgen van scheiding. Hierdoor verkrijg je een verdieping over de impact van een scheiding op iemands financiën. Afhankelijk van waar iemand zich bevind in het proces van scheiding, weet je met welke financiële aspecten je rekening moet houden en kun je beter inspelen op iemands huidige en toekomstige financiële situatie.

Aan het eind van ieder hoofdstuk worden de leerdoelen genoemd. Met het afvinken van een leerdoel geef je aan dat je het leerdoel beheerst. Kun je nog geen vinkje zetten, lees dan het hoofdstuk nog een keer.

Voor alle duidelijkheid:

Daar waar ex-partner staat wordt de man of vrouw bedoeld die gescheiden is van zijn wederhelft.

Bij een bijzonder weduwe pensioen kan ook bedoeld zijn het bijzonder weduwnaarspensioen of bijzonder partnerpensioen. De werknemer of deelnemer is dan degene die het pensioen verwerft of heeft verworven.

Bij elkaar in Nederland

In Nederland kennen we het burgerlijk huwelijk en het geregistreerd partnerschap. Dit zijn bij wet geregelde samenlevingsvormen, waarmee mensen hun relatie dus wettelijk vastleggen. Voor het sluiten van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap gelden dan ook veel wettelijke regels en bepaalde rechten en plichten van de huwelijkspartners ten opzichte van elkaar.

Do you want to see the Full Version?

View full version

Having doubts about how to write your paper correctly?

Our editors will help you fix any mistakes and get an A+!

Get started
Leave your email and we will send a sample to you.
Thank you!

We will send an essay sample to you in 2 Hours. If you need help faster you can always use our custom writing service.

Get help with my paper
Sorry, but copying text is forbidden on this website. You can leave an email and we will send it to you.