Van de opleiding commerciële economie

Download .pdf, .docx, .epub, .txt
Did you like this example?

Voorwoord

Dit essay is geschreven in opdracht van de opleiding Commerciële Economie aan de Hogeschool van Amsterdam. Ik heb de taak een multinational te adviseren om te investeren in een economische regio. De multinational waar ik een advies voor uitbreng is Heineken. Dit rapport is gebaseerd op informatie die voorhanden is. De opdracht is een groepsopdracht die ik alleen heb uitgevoerd.

In dit rapport zult u de kansen en bedreigingen van drie investeringsregio’s vinden, deze zijn : Verenigde Staten, China en India. Na deze markten in kaart te hebben gebracht volgt een advies.

Don’t waste time! Our writers will create an original "Van de opleiding commerciële economie" essay for you whith a 15% discount.

Create order

Graag wil ik dhr. Campfens en dhr. van Kooten bedanken voor het mogelijk maken deze opdracht in te halen. Dit essay is over een langere periode tot stand gekomen, hierdoor kan het mogelijk zijn dat er een aantal ontwikkelingen die wellicht van belang zijn binnen bepaalde hoofdstukken niet zijn meegenomen.

Barneveld, 21 December 2009

Inhoudsopgave

Managementsamenvatting

Voor de opdracht “internationalisering” heb ik gekozen voor de Multinational Heineken. In dit Essay zal ik een advies gaan uitbrengen over het vraagstuk in welke regio Heineken het beste kan investeren voor de komende 15 jaar. Dit doe ik middels een onderzoek die in dit rapport terug te lezen is.

De drie markten/regio’s die ik heb onderzocht zijn de Verenigde Staten, China en India. Het onderzoek moet uitwijzen welke regio de beste marktpotentie heeft.

Heineken is de grootste en meest toonaangevende brouwer van West-Europa. Het bedrijf is marktleider in Nederland en in verschillende Europese landen zijn zij de nummer één of twee. Ook in Centraal/Oost-Europa, Noord/Zuid-Amerika, Afrika/Midden-Oosten en Azië heeft Heineken een sterke concurrentiepositie kunnen bemachtigen. Hun strategie daarin is dat zij een wereldwijd netwerk hebben van distributeurs en 125 brouwerijen in 70 landen. Hierdoor beschikt Heineken over de grootste marktspreiding van alle internationale bierbrouwers.

Heineken staat bekend om haar innovatie vermogen en constante productverbetering en ontwikkeling. Heineken lanceert continu nieuwe producten op de diverse (bestaande) markten(Jouwheineken, tapvat, Heineken 250 ml, Heineken ice cold en nog veel meer.) Heineken is zich bewust van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid. Het bedrijf ontplooit voortdurend nieuwe initiatieven om alcoholmisbruik tegen te gaan en streeft er tevens naar de hoogste milieustandaarden in de sector toe te passen en na te leven.

Verenigde Staten

De VS bestaat uit verschillende (sub)culturen ieder hun eigen behoefte en wensen. Het is moeilijk om met één biersoort op de markt te komen om al deze groepen te bedienen. Direct investment brengt veel risico’s met zich mee, omdat er op de Amerikaanse markt al grote spelers zijn. Een groot nadeel is dat de leeftijdsgrens voor alcoholconsumptie in de VS op 21 jaar ligt en daarmee een grote doelgroep uitsluit. Alleen al uit deze factoren kan constateren dat dit een vrij risicovolle investering is.

Do you want to see the Full Version?

View full version

Having doubts about how to write your paper correctly?

Our editors will help you fix any mistakes and get an A+!

Get started
Leave your email and we will send a sample to you.
Thank you!

We will send an essay sample to you in 2 Hours. If you need help faster you can always use our custom writing service.

Get help with my paper
Sorry, but copying text is forbidden on this website. You can leave an email and we will send it to you.