Sociaal netwerk bij alleenstaande moeders

Download .pdf, .docx, .epub, .txt
Did you like this example?

Inleiding

Probleemstelling: het helpen opbouwen van een sociaal netwerk bij alleenstaande moeders

Aan de hand van dit eindwerk wil ik inzicht verwerven in de hulpverlening op vlak van het sociaal functioneren van de cliënt. Op mijn stage heb ik vastgesteld dat heel wat cliënten een beperkt sociaal netwerk rond zich hebben. Waardoor er een grotere afhankelijkheid naar de hulpverlening is.

Don’t waste time! Our writers will create an original "Sociaal netwerk bij alleenstaande moeders" essay for you whith a 15% discount.

Create order

Op mijn stage werd aan deze problematiek gewerkt binnen de hulpverleningsmodule integrale begeleiding, waar samen met de cliënten aan verschillende levensgebieden wordt gewerkt. Hier kon ik vaststellen dat veel cliënten vooral langskwamen met financiële problemen. Maar bij de cliënten die ik langer begeleidde, merkte ik dat ze ook nood hadden aan sociale steun. Vanuit dit tekort dat ik bij de cliënt ervaar, vroeg ik mij af hoe wij als hulpverlener hieraan tegemoet kunnen komen. Hoe kunnen wij de cliënten helpen met het opbouwen van een sociaal netwerk?

Daarnaast heb ik ervoor gekozen om binnen dit eindwerk mij specifiek te richten op het sociaal netwerk van alleenstaande moeders. Tijdens mijn stage merkte ik op dat alleenstaande moeders vaak moeilijkheden hebben met het opbouwen van een netwerk of een sociaal netwerk te onderhouden. De meeste alleenstaande moeders waar ik mee in contact kwam, waren kansarmen of hadden een hoog armoederisico. Daarom zal het in mijn literatuurstudie ook duidelijk worden dat mijn aandacht vooral uitgaat naar alleenstaande moeders die zich in kansarmoede bevinden.

Met mijn eindwerk heb ik als doel een methodische begeleiding te ontwikkelen voor de hulpverlener en de cliënt om te werken aan de cliënt zijn sociaal netwerk. Door het meer werken aan een sociaal netwerk geloof ik dat dit ervoor zorgt dat de cliënt minder afhankelijk is van de hulpverlening. Op deze manier kan ook eventueel sociaal isolement voorkomen worden

Om tot een methodische begeleiding te komen, dient men als hulpverlener eerst kennis te hebben over wat een sociaal netwerk is. Ook moet er kennis verworven worden over de gezinssituatie van een alleenstaande moeder. Daarom zoek ik eerst binnen dit eindwerk naar antwoorden over wat een goed sociaal netwerk is. Wat is kenmerkend voor een goed sociaal netwerk, wie is er aanwezig in een sociaal netwerk, welke voordelen brengt een sociaal netwerk met zich mee op korte en op lange termijn? De antwoorden op deze vragen kunnen ons mogelijks een doel aanbieden om samen met de alleenstaande moeder naar toe te werken in deze methodische begeleiding.

Daarnaast toon ik in mijn eindwerk aan dat deze gezinssituatie een grote doelgroep is voor CAW De Papaver waar ik mijn stage liep. Daardoor is het noodzakelijk dat er hulpverlening op maat wordt aangeboden. Hun gezinssituatie brengt namelijk specifieke aandachtspunten met zich mee. Vervolgens beschrijf ik het sociaal netwerk van een alleenstaande moeder en zoek ik specifiek uit waarom hun sociaal netwerk mogelijk beperkter kan zijn?

Do you want to see the Full Version?

View full version

Having doubts about how to write your paper correctly?

Our editors will help you fix any mistakes and get an A+!

Get started
Leave your email and we will send a sample to you.
Thank you!

We will send an essay sample to you in 2 Hours. If you need help faster you can always use our custom writing service.

Get help with my paper
Sorry, but copying text is forbidden on this website. You can leave an email and we will send it to you.