De schakelaars van de celcyclus exit

Download .pdf, .docx, .epub, .txt
Did you like this example?

Hoofdstuk 1: Inleiding

Om als organisme te kunnen groeien is er celdeling nodig. Deze celdeling wordt gereguleerd door middel van de celcyclus en zal hier kort uitlegd worden. De celcyclus is in twee delen opgedeeld.

Don’t waste time! Our writers will create an original "De schakelaars van de celcyclus exit" essay for you whith a 15% discount.

Create order

De interfase en de M-fase. Tijdens de interfase groeit de cel en verdubbelt het zijn chromosomen. De interfase is ook weer opgedeeld in 3 delen, Gap fase 1 (G1), Synthese (S) en Gap fase 2 (G2) (zie figuur 1). In de G1 groeit de cel en bereidt het zich voor op de S-fase. In de S-fase wordt het genoom verdubbeld waarna het naar de G2 fase gaat waar de cel verder gaat met groeien tot het klaar is om te delen. Na de interfase komt de mitose of M-fase waar de cel uiteindelijk een nucleaire deling en en cytoplasmatische deling ondergaat. Wanneer de M-fase is afgerond zijn er twee cellen ontstaan die weer de celcyclus kunnen ingaan vanaf de G1 fase.

Afhankelijk van de omgevings- en ontwikkelingssignalen kunnen cellen in G1 tijdelijk of permanent de celcyclus verlaten. De cellen komen dan in een rust fase van de celcyclus waar de cellen niet delen. Deze fase wordt ook wel de G0 genoemd. De meeste cellen in het lichaam van een volwassen vertebraat delen weinig en bevinden zich het grootste deel van de tijd in de G0 fase. Wanneer een cel uit de celcyclus gaat naar de G0 fase wordt dit meestal cel cyclus exit genoemd.

Er zijn drie soorten van tijdelijke of definitieve rust fase na cel cyclus exit te onderscheiden. De eerste is quiescence, een niet delende conditie waarin de cel terug kan keren naar de celcyclus. Quiescence komt vaak voor bij cellen met DNA schade of cellen die niet de juiste benodigdheden voor proliferatie hebben. Wanneer DNA uit de cel beschadigd is maar niet te repareren is zal deze vaak in apoptose, celdood, gaan. Een tweede is terminale differentiatie, waarin de cel zich blijvend in een postmitotische staat bevind. De derde vorm van G0 fase is proliferatieve senescence, een andere vorm van permanente posmitotische staat.

De beslissing van een cel om te delen wordt gemaakt in de G1-fase. Deze beslissing wordt gemaakt na afwezigheid van verwarring, schade, of stres in de cel, volgens een zeer gecoördineerd maar automatisch proces. [sherr ’99] Het punt waarop deze beslissing wordt gemaakt is een “checkpoint” die hier restrictiepunt wordt genoemd. Intracellulaire en extracellulaire signalen kunnen de celcyclus op deze checkpoints blokkeren. Wanneer er daarna weer goede condities aanwezig zijn, zoals voldoende nutriënten en groeifactoren en er geen inhibitie factoren zijn, zal een cel in quiescente staat terug de celcyclus in gaan. Er zijn meerdere checkpoints in de celcyclus aanwezig. Zo is er aan het einde van de G2 fase een checkpoint voor controle of de omgevings condities nog steeds voordelig zijn en al het DNA verdubbeld is en is er een checkpoint aan het einde van de M fase of alle chromosomen wel aan de spoel gehecht zijn voordat de cel gaat delen.

Do you want to see the Full Version?

View full version

Having doubts about how to write your paper correctly?

Our editors will help you fix any mistakes and get an A+!

Get started
Leave your email and we will send a sample to you.
Thank you!

We will send an essay sample to you in 2 Hours. If you need help faster you can always use our custom writing service.

Get help with my paper
Sorry, but copying text is forbidden on this website. You can leave an email and we will send it to you.