Cusco, in de ban van gender?

Download .pdf, .docx, .epub, .txt
Did you like this example?

Inleiding

Alleenstaand moederschap in Cusco

‘Het leven is hard hier in Cusco, maar voor ons vrouwen is het nog harder.’ Deze woorden of woorden van gelijke strekking kwamen mij vele malen ten gehore tijdens mijn verblijf in Cusco. De stad Cusco is één van de grootste toeristische trekpleisters van Peru en telt ongeveer 300.000 geregistreerde inwoners. Bijna 75% van de moeders in Cusco is alleenstaand.[1] Met nog nauwelijks een voet op Peruviaanse bodem, fascineerde de vraag naar het waarom van dit hoge percentage mij buitengewoon.

Don’t waste time! Our writers will create an original "Cusco, in de ban van gender?" essay for you whith a 15% discount.

Create order

Ik heb mij vervolgens drie maanden lang verdiept in de mogelijke oorzaken hiervan. Alleenstaande moeders, verbonden aan de NGO (non-gouvernementele organisatie) Fairplay hebben mij hierbij geholpen. Fairplay is een Belgisch-Peruviaanse NGO die zich vanaf 2006 inzet voor het verbeteren van de positie van alleenstaande moeders in Cusco . Ze leidt deze vrouwen op tot gecertificeerde docentes Spaans. Om een beter beeld te geven van Fairplay citeer ik de doelstelling die op hun website vermeld staat. ‘De doelstelling van FairPlay is om voor kansloze gezinnen en alleenstaande moeders een toekomst te creëren en ze te ondersteunen in de uitvoering van hun zelfstandigheid. Op deze manier worden gezinnen, alleenstaanden en kinderen niet afhankelijk van steun maar leren te werken voor hun eigen levensstandaard en gevoel voor eigenwaarde.'[2] De antwoorden van mijn informanten op de vraag naar het waarom van het hoge percentage alleenstaande moeders in Cusco, heb ik gekoppeld aan relevante wetenschappelijke literatuur om zo tot een meer gefundeerd antwoord te komen. Mijn informanten zijn het er unaniem over eens dat het leven voor hen zo hard is omdat ze vrouw zijn en dus benadeeld worden door het machismo in Cusco. Machismo is een wereldwijd verspreid begrip en staat in de meest algemene zin voor de dominante positie van mannen ten opzichte van vrouwen. Door mijn informanten wordt er aan dit begrip: onderdrukking, mishandeling zowel geestelijk als lichamelijk, vreemdgaan en alcoholmisbruik toegedicht. Het benoemen en vooral de acceptatie van de macho is, zoals ik uitgebreid zal laten zien, de verpakking van diepere culturele betekenissen en patronen. Zowel het ‘vrouw zijn’ als de term machismo verwijzen naar het belang van culturele noties over vrouwelijkheid en mannelijkheid in Cusco. Culturele noties over mannelijkheid worden zowel vanuit de cultuur zelf als vanuit de wetenschap verbonden aan het complex machismo. Culturele noties over vrouwelijkheid in Latijns Amerika worden vooral door de sociale wetenschap verbonden aan het complex marianismo. Marianismo is in de wetenschappelijke discussie het ideaalbeeld van hoe een Latijns Amerikaanse vrouw zich zou moeten gedragen. In de meest algemene zin zou de vrouw zich moeten gedragen naar het evenbeeld van de Maagd Maria, lijdzaam en liefdevol. Het belang van de bestaande noties over mannelijkheid en vrouwelijkheid en de mogelijkheid tot verandering hiervan zijn verbonden met de vraag naar het waarom van het hoge percentage alleenstaande moeders in Cusco.

Do you want to see the Full Version?

View full version

Having doubts about how to write your paper correctly?

Our editors will help you fix any mistakes and get an A+!

Get started
Leave your email and we will send a sample to you.
Thank you!

We will send an essay sample to you in 2 Hours. If you need help faster you can always use our custom writing service.

Get help with my paper
Sorry, but copying text is forbidden on this website. You can leave an email and we will send it to you.