Cultuurverschillen bij fusies

Download .pdf, .docx, .epub, .txt
Did you like this example?

Inleiding

Onderhavige notitie bevat een onderzoeksvoorstel ter afsluiting van de MBA-opleiding van de auteur. Het onderzoek wordt vastgelegd in een scriptie.

De achtergrond van onderhavig onderzoek behelst het fenomeen fusies en met name het frequent mislukken daarvan. In zwang is bij voorgenomen fusies een zogenaamde Due Diligence uit te voeren, welke term verwijst naar een onderzoek naar de potentiële fusiepartner voorafgaande aan het daadwerkelijk samengaan van organisaties. Doorgaans wordt in deze Due Diligence gefocust op financiële en juridische factoren, doch is er een (al dan niet partieel) gemis aan het a priori rekening houden met zogenaamde ‘zachte’ factoren als (verschillen in) organisatiecultuur en menselijk kapitaal. In onderhavig onderzoek wordt het mislukken van fusies ten gevolge van gebrek aan aandacht voor cultuurverschillen in Due Diligence (een trend volgend uit de literatuur) geanalyseerd.

Don’t waste time! Our writers will create an original "Cultuurverschillen bij fusies" essay for you whith a 15% discount.

Create order

Het onderhavige onderzoek is gebaseerd op de aanname dat de doorvoering van een systematische Cultural Due Diligence de succesfactor bij een fusie significant verbeterd. Derhalve wordt het doel nagestreefd een concept voor de systematische doorvoering van een Cultural Due Diligence te ontwikkelen. Genoemd concept voor systematisch doorvoeren van een Cultural Due Diligence wordt voorts tentatief voorgelegd aan ervaringsdeskundigen en experts.

Projectkader

Achtergrond van het onderzoek

Het fenomeen fusie, waarbij twee of meer organisaties samensmelten tot een nieuwe organisatie, is in het huidige era, gelet op de kwantiteit ervan, zowel in de profit als non-profit sector immens populair. Redenen voor fusiepartners om samen te smelten zijn onder andere vergroting van marktaandeel, kostenreductie (o.a. met betrekking tot overhead) en het delen van knowhow en expertise.

De populariteit van fusies lijkt opmerkelijk genoeg echter omgekeerd evenredig met het succespercentage ervan. Divers onderzoek naar slagingspercentages (of beter: mislukkingpercentages) van fusies toont namelijk een weinig rooskleurig beeld. Uit studies van respectievelijk, Ellis en Pekar (1978), Kitching (1967) en Marks (1988) komt naar voren dat circa 80% van de fusies (en overnames) mislukt. Cartwright en Cooper (1992, 1994) houden het bij een faalcijfer van 50%, hetgeen nog steeds substantieel is. Bultsma (2004) meldt overeenkomstige bevindingen. Hij stelt dat in financieel opzicht iets meer dan de helft van de fusies als mislukt beschouwd dient te worden. Hij voegt daaraan toe dat voorts bij een derde deel van de fusies er noch voordelen noch nadelen ontstaan in vergelijking met de a priori situatie. Opvallend genoeg leidt een toenemende ervaring met fusies blijkbaar niet tot toenemende kansen op succes en evenmin leidt het tot een grotere terughoudendheid.

Bovenstaande genereert de vraag hoe de succeskans van fusies in positieve zin te beïnvloeden is. Recent onderzoek van de HayGroup (2009) biedt enig perspectief. Naast het gegeven dat hieruit opnieuw naar voren komt dat concrete waardevermeerdering of synergiedoelstellingen nauwelijks worden gerealiseerd bij fusies, wordt gesteld dat het laten slagen van een fusie meer vergt dan het solitair sturen op goede cijfers.

Do you want to see the Full Version?

View full version

Having doubts about how to write your paper correctly?

Our editors will help you fix any mistakes and get an A+!

Get started
Leave your email and we will send a sample to you.
Thank you!

We will send an essay sample to you in 2 Hours. If you need help faster you can always use our custom writing service.

Get help with my paper
Sorry, but copying text is forbidden on this website. You can leave an email and we will send it to you.