Aanleiding voor het afstudeerproject

Download .pdf, .docx, .epub, .txt
Did you like this example?

Inleiding

De opdrachtgever werkt bij de organisatie Altra. Altra biedt hulp aan kinderen en jongeren die zijn vastgelopen in hun persoonlijke ontwikkeling en aan ouders die steun nodig hebben bij de opvoeding. Naast hulp aan kinderen en ouders, biedt Altra ook hulp aan scholen die extra begeleiding willen voor hun kinderen. Altra sluit zoveel mogelijk aan bij de sterke kanten van ouders en kinderen. De boodschap van Altra is “Kansen voor kinderen”. Met de visie om kinderen en de gezinnen waarin ze opgroeien sterker te maken, zodat ze de problemen beter de baas kunnen. Mijn afstudeeropdracht is gericht op de 4-6, op de locatie de Tweede Oosterparkstraat. Dit is een hulpvorm voor kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 6 jaar en hun gezin. Op de hulpvorm 4-6 krijgt een gezin (ouders en kind) ondersteuning en hulp, de ouders hebben ondersteuning van een gezinsbegeleidster en het kind komt 2 middagen in de week op de groep bij de pedagogisch medewerkers.

De school doet meestal de aanvraag voor de hulpvorm 4-6. De school krijgt een lichte ondersteuning van de pedagogisch medewerker, aangezien ze informatie van school vragen, hoe het gaat en het terug geven aan school hoe het op de groep gaat. Voor de rest krijgt de school geen ondersteuning en is het niet duidelijk wat de pedagogisch medewerker kan doen op school. De pedagogisch medewerkers proberen regelmatig een observatie op school te doen om te kijken hoe het gaat, dit is vooral een moment opname. De school heeft ook zelf met het aangemelde kind te maken en krijg geen verdere hulp of begeleiding van buitenaf. Bij andere hulpvormen is dit al uitgebreider, dit lijkt vaak ook niet voldoende. Er zijn geen duidelijke richtlijnen wat er gedaan moet worden met school. De hulpvorm 4-6 heeft een indicatieduur van ongeveer 1 jaar. Na dit jaar wordt gekeken of er andere hulp nodig in het gezin is of niet. Om er voor te zorgen dat de hulp die geboden wordt zo effectief mogelijk is, wordt er bij Altra gewerkt met het gezin en het kind. Als dit tevens op school plaats zou vinden, zou de hulp mogelijk effectiever worden en de schoolrelatie met de hulpvorm verbeteren zodat er een samenwerking is om de kinderen en gezinnen te ondersteunen.

Eerste probleembeschrijving en opdracht

De opdrachtgever werkt bij Altra, zij is de gedragswetenschapper van verschillende hulpvormen in regio Oost. Ze heeft al vele jaren ervaringen en heeft veel veranderingen en aanpassingen gezien in het werkveld. Ze is gedragswetenschapper van de hulpvorm 4-6 in de Tweede Oosterparkstraat. De 4-6 is in de organisatie Altra een kleine afdeling, er zijn op 3 locaties de hulpvorm 4-6 aanwezig. De hulpvorm 6-12 voor de oudere schoolgaande kinderen is op zo’n 16 locaties te vinden. De 4-6 wordt door de opdrachtgever ook wel genoemd een ondergeschoven kindje in de organisatie. De 4-6 blijft daarom met veel dingen achter, zoals het oplossingsgerichte werk op de groep, de veranderingen op de groep zijn ook beperkt aangezien er op de 4-6 twee pedagogisch medewerkers staan en in de afgelopen jaren veel personeelwisselingen hebben plaats gevonden.

Do you want to see the Full Version?

View full version

Having doubts about how to write your paper correctly?

Our editors will help you fix any mistakes and get an A+!

Get started
Leave your email and we will send a sample to you.
Thank you!

We will send an essay sample to you in 24 Hours. If you need help faster you can always use our custom writing service.

Get help with my paper
Sorry, but copying text is forbidden on this website. You can leave an email and we will send it to you.